Schriftelijke vragen Westlands beleid hoogbegaafdheid

D66 Westland is het eens met stichting iQ+ dat hoogbegaafdheid te weinig aandacht krijgt. In schriftelijke vragen aan het college pleiten ze dan ook voor een specifiek beleid dat professionals in de zorg, bedrijfsleven en onderwijs kan helpen om hoogbegaafden in het Westland de juiste aandacht te geven.

2018-11-23 schriftelijke vragen – westlands beleid hoogbegaafdheid

Schriftelijke vragen in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en overige werkzaamheden van de Gemeenteraad van Westland gesteld op 23 november 2018
betreft: Westlands beleid hoogbegaafdheid

In januari 2015 signaleerde D66 Westland middels een rondvraag in de commissie MO al dat hoogbegaafdheid binnen het passend onderwijs om extra aandacht vroeg. In de beantwoording werd uiteengezet dat er geen signalen waren dat onder de thuiszitters het aantal hoogbegaafde kinderen significant groot was.

Ondanks het bovenstaande is de afgelopen jaren de aandacht voor hoogbegaafdheid sterk gegroeid. Zo kwam er een Facebookgroep HB0174 en ontstond er later een stichting, de Stichting iQ+. Deze stichting organiseerde op 15 maart 2018 een zeer druk bezocht symposium bij het ISW Gasthuislaan. De grote hoeveelheid bezoekers toont in de optiek van D66 Westland aan dat er grote belangstelling is voor de ontwikkelingen op het gebied van hoogbegaafdheid.

De Stichting iQ+ heeft als streven om de handen van alle professionals uit het bedrijfsleven, de zorg en de onderwijswereld ineen te doen slaan om zo het intellect van het hoogbegaafde kind tot bloei te laten komen. De stichting zou geholpen zijn met het opzetten van specifiek hoogbegaafdenbeleid, dat zorg draagt voor de diverse vraagstukken die er rondom hoogbegaafdheid liggen binnen bijvoorbeeld het bedrijfsleven, de zorg en het onderwijs. D66 Westland zou graag zien dat een dergelijk beleid opgezet wordt om ook deze inwoners van Westland op de juiste manier te ondersteunen.

Het bovenstaande leidt tot de volgende vragen:

1. Is het college bekend met de ontwikkelingen rondom het onderwerp hoogbegaafdheid in de afgelopen jaren?
2. Welke cijfers heeft het college over de hoeveelheid hoogbegaafde leerlingen die binnen Westland onderwijs volgen en de hoeveelheid hoogbegaafde Westlandse leerlingen die buiten Westland onderwijs volgen?
3. Heeft het college zicht op het aantal professionals dat binnen de zorg en het primair en voortgezet onderwijs kennis heeft van hoogbegaafdheid door opleiding en training en daarmee passende begeleiding kan bieden?
4. Welke mogelijkheden ziet het college om zo snel als mogelijk specifiek hoogbegaafdenbeleid tot stand te laten komen waarin aandacht is voor de zorg, het bedrijfsleven en het primair en voortgezet onderwijs?
5. Is het college bereid het bovenstaande beleid tot stand te laten komen in samenwerking met de Stichting iQ+?

Wij verzoeken u de vragen schriftelijk binnen de geldende termijn te beantwoorden.

Benjamin Hofland
fractievoorzitter D66 Westland

Ilse Daalhof
steunraadslid D66 Westland

Delen mag!
Twitter
Visit Us
LinkedIn
Share

Laat een Reactie achter